Phan Đức Hiếu Bio VI

Phan Đức Hiếu

Ủy viên thường trực

Ủy ban Kinh tế Quốc hội

Ông Phan Đức Hiếu đã có thời gian làm việc 23 năm làm việc tại Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM), từ năm 1998. CIEM là một viện nghiên cứu kinh tế và chính sách được thành lập năm 1978, hiện trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ năm 2015 đến 2021 Ông Phan Đức Hiếu là Phó Viện trưởng. Trong thời gian tại CIEM, Ông tham gia nghiên cứu, xây dựng nhiều chương trình cải cách kinh tế, cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm phát triển kinh tế, khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy quản trị tốt; tham gia xây dựng soạn thảo nhiều Luật và quy định về doanh nghiệp và kinh doanh (các Luật Doanh nghiệp, đầu tư, cạnh tranh,…).

Kể từ tháng 7/2021 Ông Phan Đức Hiếu được bầu là Đại biểu Quốc Hội khóa XV và hiện là Ủy viên thường trực, Ủy ban kinh tế của Quốc Hội. Ông Hiếu tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế luật, tại khoa Luật, Đại học Maastrichts, Hà Lan năm 2004.