Mở rộng tầm nhìn và kết nối

Hơn cả việc cung cấp nội dung sâu sắc, chúng tôi mong muốn trở thành nền tảng cho các cuộc đối thoại và sự tiến bộ có ý nghĩa. Thông qua các sự kiện với các nội dung sâu sắc, chúng tôi tạo cơ hội cho các nhà lãnh đạo trong ngành, các nhà nghiên cứu và doanh nhân cùng nhau thảo luận về các vấn đề quan trọng, vạch ra lộ trình cho sự tăng trưởng bền vững và hướng đến một nền kinh tế mới ở Việt Nam.

75%

C-level

200+

Người tham dự

100+

Công ty đại diện

14.03.2024
Thành phố Hồ Chí Minh

Triển vọng kinh tế 2024:
Kỳ vọng và thực tế

14.03.2024
Thành phố Hồ Chí Minh

Triển vọng kinh tế 2024:
Kỳ vọng và thực tế

*Lịch có thể thay đổi
Thành phố Hồ Chí Minh

Hội thảo
Công nghệ

*Lịch có thể thay đổi
Thành phố Hồ Chí Minh

Hội nghị Kinh doanh:
Phát triển bền vững, ESG

*Lịch có thể thay đổi
Thành phố Hồ Chí Minh

Diễn đàn Kinh tế mới 

và Đầu tư

12.10.2023
Thành phố Hồ Chí Minh

Sự kiện ra mắt:

Bloomberg

Businessweek

Việt Nam

Tại sao nên tài trợ cho sự kiện của chúng tôi?

Danh tiếng

Cộng hưởng danh tiếng và uy tín toàn cầu của Bloomberg Businessweek.

Phạm vi tiếp cận

Tạo nên những điểm chạm ý nghĩa với lượng độc giả có mức độ tương tác cao và có ảnh hưởng lớn tại Việt Nam.

Nội dung chất lượng

Kết nối thương hiệu của bạn với độc giả gắn bó của nền tảng cung cấp nội dung chất lượng cao, dựa trên dữ liệu.

Tùy chỉnh

Điều chỉnh chiến dịch quảng cáo một cách phù hợp với mục tiêu và thông điệp thương hiệu của nhà tài trợ.